Informujemy, że ta strona internetowa używa plików cookies. Pliki te używane są do zapewnienia wysokiego poziomu dostosowania zawartości strony internetowej do potrzeb każdego z jej użytkowników. Każdy użytkownik może dokonywać zmiany ustawień dotyczących plików cookies za pomocą modyfikacji ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce ochrony prywatności, stanowiącej część Regulaminu tej strony internetowej.

Zaloguj się lub zarejestruj. Wrzesień 19, 2017, 17:07:34 pm

Rejestracja na portalu ROZWÓD.info

Prosimy o zapoznanie się z treścią oraz o akceptację niniejszego Regulaminu portalu Rozwód.
Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie w umieszczony na dole strony przycisk.
Po akceptacji Regulaminu należy wypełnić zamieszczony Formularz Rejestracyjny oraz dokonać weryfikacji poprzez wprowadzenie wymaganych danych.
Rejestrację kończy kliknięcie w wysłany na podany przez adres email link aktywacyjny.


REGULAMIN PORTALU  INTERNETOWEGO  ROZWÓD.INFO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami odnoszącymi się do jego treści, w tym także wszystkimi regulacjami prawnymi oraz administracyjnymi obowiązującymi w Polsce, definiuje sposób oraz zasady użytkowania portalu internetowego Rozwód (dostępnego w domenie: www.Rozwod.info), zwanego dalej portalem Rozwód  wraz z obowiązkami i prawami jego Użytkowników, Administratorów, Moderatorów oraz właścicieli.
2.   Korzystanie przez Użytkownika z portalu  Rozwód oznacza dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego wszystkich postanowień.
3.   Korzystanie przez Użytkownika z Forum na portalu Rozwód oznacza jego zobowiązanie do przestrzegania wszystkich postanowień oraz zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
4.   Tworzenie i modyfikacja przez Użytkownika Blogu internetowego na portalu Rozwód oznacza jego zobowiązanie do przestrzegania wszystkich postanowień oraz zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz do akceptacji załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu – Regulaminu Blogu na portalu Rozwód.

1. Definicje

Menthor Media: spółka Menthor Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie (95-035) przy ul. Łęczyckiej 101, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431317, wyłączny pomysłodawca i właściciel portalu internetowego Rozwód;

Rozwód: prowadzony i utrzymywany przez Menthor Media w domenie Rozwod.info portal internetowy o charakterze otwartym, zajmujący się przede wszystkim szeroko rozumianą problematyką relacji interpersonalnych w rodzinie, w tym głównie rozwodów oraz zagadnieniami pokrewnymi;
Portal internetowy Rozwód przeznaczony jest do zamieszczania i poszukiwania informacji związanych z problematyką rozwodów oraz szeroko rozumianych relacji interpersonalnych w rodzinie.
Dodatkowo Użytkownicy portalu mają możliwość korzystania z funkcji dodatkowych, takich jak: Forum, Blogi oraz Ogłoszenia towarzyskie.

Strona internetowa: inaczej Rozwód - portal internetowy o charakterze otwartym prowadzony i utrzymywany przez Menthor Media w domenie Rozwod.info;

Administrator: osoba działająca w imieniu i za zgodą Menthor Media, odpowiedzialna za proces administrowania i zarządzania portalem Rozwód;

Użytkownik: każda osoba fizyczna spełniająca warunki Regulaminu, która dokonała Rejestracji i została zweryfikowana , w wyniku czego utworzono dla niej i aktywowano Konto, co jest równoznaczne z uzyskaniem dostępu do usług świadczonych przez Menthor Media w ramach portalu internetowego Rozwód na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Partner zewnętrzny portalu: Użytkownik (osoba fizyczna lub prawna), z którym Menthor Media zawarła indywidualną umowę o współpracy w zakresie redagowania oraz publikowania treści oraz informacji na portalu Rozwód. Partner zewnętrzny portalu Rozwód nazywany jest Ekspertem,

Ogłoszenie: każde zamieszczone przez Użytkownika portalu  internetowego Rozwód ogłoszenie. Wyróżnia się dwa rodzaje Ogłoszeń: prywatne oraz pozostałe.
Ogłoszenia prywatne służyć mogą tylko i wyłącznie wzajemnemu poznaniu, wymianie poglądów oraz nawiązywaniu kontaktów i relacji interpersonalnych pomiędzy Użytkownikami portalu.
Ogłoszenia pozostałe służyć mogą tylko i wyłącznie przekazywaniu pozostałych rodzajów informacji oraz treści, nie zawartych w grupie ogłoszeń prywatnych.
Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń typowo matrymonialnych oraz o charakterze erotycznym lub pornograficznym.

Blog: indywidualna strona internetowa, prowadzona na portalu Rozwód przez jego Użytkownika, składająca się z uporządkowanych, chronologicznych wpisów. Zasady prowadzenia Blogu na portalu Rozwód zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Użytkownik może prowadzić swój Blog pod pseudonimem – login Użytkownika portalu Rozwód lub pod własnym imieniem i nazwiskiem.

Forum: funkcja portalu Rozwód, umożliwiająca otwartą  - widoczną dla Użytkowników oraz odwiedzających portal Rozwód wymianę informacji i poglądów pomiędzy Użytkownikami  portalu Rozwód. Szczegółowe zasady korzystania z Forum na portalu Rozwód opisane zostały w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.

Konto: prowadzone przez Menthor Media dla każdego z Użytkowników pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu Rozwód.

Dane osobowe: zbiór wszystkich informacji przekazanych przez Użytkowników portalowi Rozwód podczas dokonywania procesu Rejestracji;

Rejestracja: procedura zakładania Konta na portalu Rozwód oraz jego aktywacji celem uzyskania statusu Użytkownika;

Regulamin: niniejszy regulamin portalu Rozwód;

Weryfikacja: zespół czynności o charakterze administracyjno-kontrolnym, realizowanych  przez Administratora portalu Rozwód, mających na celu sprawdzenie informacji podanych przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Usługa Premium: usługa specjalna, uzupełniająca ofertę oraz funkcjonowanie portalu Rozwód. Korzystanie z tego typu usługi (lub usług) jest dobrowolne, nie wpływa w żaden sposób na możliwość oraz jakość użytkowania portalu Rozwód.
2. Ogólne warunki użytkowania portalu Rozwód

2.1. Użytkownikiem portalu Rozwód może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat,
2.2. Użytkownicy portalu Rozwód w celu dokonania Rejestracji powinni wypełnić zamieszczony formularz rejestracyjny poprzez wprowadzenie następujących danych:
•   swojego imienia i nazwiska,
•   swojego adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i województwem,
•   swojego adresu e-mail,
•   swojego numeru telefonu kontaktowego,
•   nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować na portalu Rozwód (login) oraz hasła służącego do logowania na portalu Rozwód.
2.3. Login wybrany przez Użytkownika jest jego unikalnym identyfikatorem, umożliwiającym korzystanie z wszystkich funkcji portalu, z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów dotyczących prowadzenia Blogu, zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po jego weryfikacji na p odany w nim adres e-mail wysłana zostanie wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Menthor Media. Przedmiotem zawartej umowy są usługi świadczone przez Menthor Media na portalu Rozwód, na zasadach oraz warunkach określonych w Regulaminie.
2.5. Każdemu Użytkownikowi portalu Rozwód przysługuje w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 2.4., prawo do odstąpienia od niej, bez podania jakichkolwiek przyczyn. Odstąpienie możliwe jest poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formie elektronicznej (dostępny na stronie formularz ) lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem na adres siedziby Menthor Media).
2.6. Menthor Media zastrzega sobie prawo do uzależnienia procedury Rejestracji lub korzystania z portalu Rozwód przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 2.2.
2.7. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji Menthor Media założy dla danego Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu), zgodnej z podaną w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta po podaniu na portalu Rozwód  nazwy (loginu) oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.
2.8. Każde Konto zawiera wyłącznie dane i informacje Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakiejkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza  dostępnego na stronie portalu Rozwód. Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług portalu Rozwód , a także podawania jakichkolwiek danych nieprawdziwych lub niepełnych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Każde Konto na portalu  musi mieć przyporządkowany oddzielny adres e-mail.
2.9. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych bądź też niekompletnych danych może skutkować zawieszeniem lub usunięcia Konta Użytkownika na portalu Rozwód.
2.10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom lub podmiotom.
2.11. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne. 2.12. Menthor Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku nie zachowania należytej staranności związanej z utrzymaniem w tajemnicy hasła do Konta.
2.13. Menthor Media zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Menthor Media w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Menthor Media może warunkować dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do swojego Konta.
2.14. Menthor Media będzie przekazywać informacje właściwym służbom oraz organom administracji państwowej (Policja, Prokuratura) o jakichkolwiek wykroczeniach lub naruszeniach obowiązujących przepisów prawa dokonanych przez Użytkowników portalu Rozwód, w szczególności o:
•   umieszczeniu na portalu Rozwód zapisów lub podaniu informacji niezgodnych z prawem, zawierających treści zakazane lub naruszające dobre imię innych osób, organizacji lub podmiotów,
•   umieszczeniu na portalu Rozwód treści i materiałów o charakterze pornograficznym, mogących naruszyć uczucia religijne wybranej grupy osób oraz naruszających poczucie godności wszelkiego rodzaju grup społecznych o charakterze formalnym lub nieformalnym (np. grup etnicznych, grup o charakterze nieformalnym, mniejszości seksualnych itp.),
•   umieszczeniu na portalu Rozwód innego rodzaju treści zakazanych lub niedopuszczonych przez prawo.
Menthor Media nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z umieszczenia na portalu Rozwód treści lub informacji opisanych w pkt. 2.14 Regulaminu.
2.15. W przypadku stwierdzenia umieszczenia na portalu Rozwód treści, informacji lub materiałów opisanych w pkt. 2.14 Menthor Media zastrzega sobie prawo do ich usunięcia oraz do zablokowania konta Użytkownika, który dokonał ich umieszczenia na portalu Rozwód.

3.   Zabronione działania na portalu Rozwód

3.1. Każdy Użytkownik portalu Rozwód jest zobowiązany do niezamieszczania treści, materiałów (graficznych, dźwiękowych, video i innych),  informacji lub linków (odsyłaczy) do tego typu informacji, które:
•   naruszają w jakikolwiek sposób obowiązujące przepisy prawne,
•   naruszają uprawnienia osób trzecich (w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej),
•   naruszają reputację Menthor Media oraz portalu Rozwód,
•   których wystawienie może być uznane za naruszenie obowiązujących norm społecznych, dobrych obyczajów lub innych aspektów oraz zasad  tzw. współżycia społecznego,
•   stanowiących bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla Użytkowników portalu Rozwód, innych osób niezwiązanych z portalem Rozwód lub otoczenia
3.2.   Każdy Użytkownik portalu Rozwód jest zobowiązany do niezamieszczania jakichkolwiek treści lub informacji, o charakterze komercyjnym, w szczególności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub służących pośrednio lub bezpośrednio osiąganiu przychodu, w szczególności ogłoszeń sprzedaży, płatnych usług konkursów i loterii oraz jakichkolwiek reklam.
3.3.   Menthor Media oraz portal Rozwód nie są stroną jakichkolwiek działań Użytkowników portalu Rozwód, ani też osób odwiedzających portal, niebędących jego Użytkownikami. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za:
•   jakiekolwiek zachowania Użytkowników na portalu Rozwód,
•   jakiekolwiek następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie treści Regulaminu,
•   przebieg oraz ostateczny rezultat wszelkich procesów, w tym także uzgodnień oraz umów o charakterze cywilno-prawnym zawartych przez Użytkowników portalu Rozwód przy jakimkolwiek wykorzystaniu portalu Rozwód lub bez jego wykorzystania,
•   jakiekolwiek następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie powstałe wskutek zastosowania lub wdrożenia jakiejkolwiek części treści zapisów prezentowanych na portalu Rozwód,
•   poziom dokładności, rzetelności oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników oraz Ekspertów portalu Rozwód,
•   jakiekolwiek działania czynników niezależnych – tzw. „siły wyższej”; które to czynniki mogły w jakikolwiek sposób wpłynąć na ostateczny rezultat działań realizowanych na portalu Rozwód.

4.   Zakres ingerencji w treści zamieszczane na portalu Rozwód

4.1. Menthor Media oraz portal Rozwód zastrzegają sobie prawo do usunięcia z portalu Rozwód zamieszczonych przez Użytkowników treści i informacji, w następujących przypadkach:
•   gdy naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy i regulacje prawne,
•   gdy mogą one wywierać negatywny wpływ na dobre imię Menthor Media oraz portalu Rozwód.
4.2.    W przypadku, gdy działania Użytkownika:
•   są sprzeczne z zapisami Regulaminu,
•   mogą naruszać interesy lub bezpieczeństwo innych Użytkowników portalu Rozwód,
•   zagrażają w jakikolwiek sposób interesom Menthor Media lub portalu Rozwód,
•   wywierają negatywny wpływ na dobre imię Menthor Media lub portalu Rozwód,
•   w jakikolwiek inny sposób szkodzą Menthor Media lub portalowi Rozwód.
Menthor Media może podjąć następujące działania:
•   zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,
•   ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach portalu Rozwód,
•   uzależnić dalsze korzystanie z portalu Rozwód od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.
Niezależnie od faktu zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Menthor Media.
4.3. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta na portalu Rozwód bez uzyskania zgody Menthor Media. Menthor Media może odmówić Użytkownikowi kolejnej Rejestracji i prowadzenia Konta również w sytuacji, gdy jakiekolwiek Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.
4.4. Menthor Media oraz Administrator portalu Rozwód nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi lub zapisami Regulaminu.
4.5. Menthor Media oraz Administrator portalu Rozwód zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania portalu  Rozwód, tym niemniej nie ponoszą oni odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z działania tzw. „siły wyższej”, w szczególności zaś za przerwy w dostawie energii elektrycznej, inne problemy techniczne lub ewentualne awarie portalu Rozwód.
4.6. Menthor Media oraz Administrator portalu Rozwód nie zapewniają prawdziwości oraz poprawności merytorycznej treści zamieszczanych przez Użytkowników na portalu Rozwód oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty lub szkody będące rezultatem wykorzystania lub przewarzania informacji, materiałów lub treści zamieszczonych na portalu Rozwód.

5. Opłaty na rzecz Menthor Media z tytułu świadczenia usług na portalu Rozwód

5.1. Usługi świadczone przez Menthor Media w ramach portalu Rozwód są bezpłatne.
5.2. Menthor Media zastrzega sobie możliwość wprowadzenia płatnych usług dodatkowych w ramach portalu Rozwód. Usługi tego typu, nazywane Usługami Premium stanowić będą uzupełnienie oferty portalu Rozwód; korzystanie z nich będzie dobrowolne, nie będzie ono wpływać lub ograniczać w jakikolwiek możliwości korzystania z  portalu Rozwód.

6. Pozostałe informacje związane z użytkowaniem portalu Rozwód

6.1. Wszystkie informacje oraz materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na portalu Rozwód, są przedmiotem praw wyłącznych Menthor Media, chyba że z charakteru oraz ich usytuowania wynika, że stanowią one prawa Użytkowników lub Ekspertów portalu Rozwód. Wskazane elementy mogą być przedmiotem autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
6.2. Użytkowanie, pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w portalu Rozwód materiałów wymaga każdorazowo zgody Menthor Media. Działania tego typu nie mogą naruszać zapisów Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, interesów Menthor Media oraz Użytkowników portalu Rozwód.
6.3. Zabronione jest jakiekolwiek zbieranie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na portalu Rozwód w celu ich ewentualnej modyfikacji, dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach działalności gospodarczej, w tym także w innych serwisach internetowych oraz poza Internetem.
6.4. Zabronione jest również modyfikowanie oraz wykorzystywanie grafiki, oznaczeń Menthor Media oraz portalu Rozwód do celów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także w ramach innych serwisów internetowych.
6.5. Menthor Media może w ramach portalu Rozwód wprowadzić w przyszłości inne usługi oraz funkcje dodatkowe. Rodzaj oraz typ nowowprowadzanych usług określany zostanie jako zmiana Regulaminu lub w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.

7. Zmiany Regulaminu

7.1. Menthor Media zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Menthor Media. Termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia na portalu Rozwód zmienionego Regulaminu.
7.2. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach każdy Użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu na portalu Rozwód, licząc od chwili wejścia w życie wprowadzonych zmian. Dodatkowo zostanie on również powiadomiony o możliwości ich akceptacji lub odrzucenia.
7.3. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Menthor Media, ze skutkiem określonym w pkt. 8.1.

8. Rozwiązanie umowy z Menthor Media

8.1. Każdy Użytkownik portalu Rozwód ma prawo do rozwiązania umowy z Menthor Media dotyczącej swojego Konta na portalu Rozwód. Wypowiedzenie umowy odbywa się poprzez wypełnienie dostępnego na portalu Rozwód formularza, obejmującego  oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.
8.2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych zawartych w formularzu.
8.3. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Menthor Media za wypowiedzeniem, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres Użytkownika wskazany na jego Koncie, z podaniem przyczyny wypowiedzenia.
8.4. Jeżeli umowa została rozwiązana w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Menthor Media, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na portalu Rozwód bez uprzedniej zgody Menthor Media.
8.5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na wypowiedzenie umowy dokonane przez Menthor Media. Reklamacja powinna zostać wysłana w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@menthormedia.pl lub listem poleconym na adres siedziby Menthor Media. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Menthor Media terminie 30 dni od jej wpłynięcia. O wyniku jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie powiadomiony wyłącznie drogą elektroniczną, na wskazany podczas procesu Rejestracji adres e-mail w terminie 30 dni od wpłynięcia danej reklamacji.
8.6.W przypadku sporów nie objętych zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Miejscem rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Menthor Media są właściwe sądy powszechne.

9.   Postępowanie reklamacyjne

9.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Menthor Media lub są realizowane niezgodnie z Regulaminem.
9.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres reklamacje@menthormedia.pl lub listem poleconym na adres siedziby Menthor Media. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje na portalu Rozwód (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Menthor Media zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
9.4. Menthor Media rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej formie, z zastrzeżeniem, że Menthor Media może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
9.5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

10.   Przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu portalu Rozwód

10.1.   Menthor Media zobowiązuje się dochować należytej staranności oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań, służących zapewnieniu ciągłego, bezproblemowego oraz prawidłowego funkcjonowanie portalu Rozwód. Ze względu na charakter oraz złożoność technologiczną portalu  Rozwód istnieje możliwość wystąpienia różnego rodzaju awarii lub błędów technicznych, mających swoje źródło we wszelkiego rodzaju kłopotach o charakterze technicznym, sprzętowym, związanych z wykorzystywanym oprogramowaniem lub wynikające z innych przyczyn niezależnych od Menthor Media – z działania tzw. „siły wyższej”. W każdym takim przypadku Menthor Media zobowiązuje się do maksymalnego,  możliwego do osiągnięcia w danych warunkach ograniczenia poziomu negatywnego oddziaływania  zaistniałych problemów technicznych na ciągłość oraz prawidłowe funkcjonowanie portalu  Rozwód.
10.2.   Awaria lub błąd techniczny oznacza sytuację, w której większość lub wszyscy Użytkownicy pozbawieni są możliwości korzystania z podstawowych funkcji portalu Rozwód.
10.3.   Menthor Media zastrzega sobie możliwość wprowadzania okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu portalu Rozwód. Ewentualne wprowadzenie przerw technicznych służyć będzie przede wszystkim wprowadzaniu wszelkiego rodzaju udoskonaleń oraz zmian technicznych, mających na celu rozwój portalu Rozwód oraz zwiększenie poziomu jego niezawodności oraz bezpieczeństwa działania.
10.4.   W celu minimalizowania negatywnego oddziaływania na prawidłowe funkcjonowanie portalu Rozwód oraz w celu maksymalnego zabezpieczenia interesów jego użytkowników Menthor Media zobowiązuje się do realizacji tego typu działań w  godzinach nocnych.
10.5.   Menthor Media zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu i zarządzaniu portalem Rozwód bez podania przyczyny, jednak po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie  wszystkich Użytkowników portalu Rozwód.

11.   Zasady korzystania z Forum na portalu Rozwód

11.1.   Do zamieszczania wpisów oraz dodawania własnych wątków na Forum na portalu Rozwód uprawniony jest każdy zarejestrowany Użytkownik portalu Rozwód, który dokonał prawidłowego zalogowania do portalu Rozwód.
11.2.   Użytkownicy portalu Rozwód, którzy nie zalogowali się do portalu Rozwód oraz inne osoby, niebędące Użytkownikami portalu Rozwód mogą przeglądać zamieszczone na Forum wątki oraz wypowiedzi bez prawa dokonywania jakichkolwiek wpisów na Forum.
11.3.   Użytkownik portalu Rozwód zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, opisującego całokształt działań w ramach portalu Rozwód.
11.4.   Użytkownik portalu Rozwód zobowiązuje się do dokonywania wpisów oraz publikowania treści i materiałów na Forum w sposób nienaruszający postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zaś jego pkt 3 oraz pkt 4.
11.5.   Użytkownik portalu Rozwód zobowiązuje się do przestrzegania treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, czyli „Zasad korzystania z Forum portalu Rozwód”.

12.   Załączniki do Regulaminu

12.1.   Niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w pkt. 12.2. Załącznikami stanowi cały obowiązujący tekst Regulaminu portalu Rozwód. Wszystkie inne dokumenty oraz postanowienia nie są częścią Regulaminu i nie mają odniesienia do procesów realizowanych na portalu Rozwód. Menthor Media zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych Załączników do niniejszego Regulaminu. O każdym wprowadzeniu Załączników do Regulaminu portalu Rozwód oraz o wprowadzonych w nim zmianach jego Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
12.2.   Załącznikami do niniejszego Regulaminu są następujące dokumenty:
•   Załącznik nr 1 - Zasady korzystania z Forum portalu Rozwód,
•   Załącznik nr 2 – Regulamin Blogu na portalu Rozwód,
•   Załącznik nr 3 – Polityka ochrony prywatności.
12.3. Użytkownicy, którzy chcą redagować (prowadzić) własny Blog lub Blogi na portalu Rozwód zostaną zobowiązani są do akceptacji oddzielnego dokumentu – Regulaminu Blogu na portalu Rozwód. Obowiązek ten dotyczy tylko i wyłącznie tych Użytkowników portalu Rozwód, którzy zamierzają prowadzić własny Blog lub Blogi w ramach portalu Rozwód.


Załącznik nr 1 do Regulaminu portalu Rozwód – Zasady korzystania z Forum portalu Rozwód

1.   Informacje ogólne

1.1.   Do zamieszczania wpisów oraz dodawania własnych wątków na Forum portalu Rozwód uprawniony jest każdy zarejestrowany Użytkownik portalu Rozwód, który dokonał prawidłowego zalogowania do portalu Rozwód.
1.2.   Użytkownicy portalu Rozwód, którzy nie zalogowali się do portalu Rozwód oraz inne osoby, niebędące Użytkownikami portalu Rozwód mogą przeglądać zamieszczone na Forum wątki oraz wypowiedzi bez prawa i możliwości dokonywania jakichkolwiek wpisów na Forum.
1.3.   Użytkownik portalu Rozwód zobowiązuje się do dokonywania wpisów oraz publikowania treści i materiałów na Forum w sposób nienaruszający postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego Załączników, w szczególności zaś zobowiązuje się do:
niezamieszczania treści, materiałów (graficznych, dźwiękowych, video i innych), informacji lub linków (odsyłaczy) do tego typu informacji, które:
•   naruszają w jakikolwiek sposób obowiązujące przepisy prawne,
•   naruszają uprawnienia osób trzecich (w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej),
•   naruszają reputację Menthor Media oraz portalu Rozwód,
•   których wystawienie może być uznane za naruszenie obowiązujących norm społecznych, dobrych obyczajów lub innych aspektów oraz zasad tzw. współżycia społecznego,
•   stanowią bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla Użytkowników portalu internetowego Rozwód, innych osób niezwiązanych z portalem Rozwód lub otoczenia (np. szkodliwe oprogramowania komputerowego, szkodliwe porady, zdjęcia, pliki audio i video itp.),
•   do których Użytkownik uzyskał dostęp w sposób niezgodny z prawem, naruszający obowiązujące przepisy i regulacje prawne oraz interesy osób trzecich.
1.4.   Niezależnie od powyższych zastrzeżeń zabronione jest również zamieszczanie treści oraz materiałów, które zawierają następujące informacje:
•   nazw i/lub adresów konkurencyjnych serwisów internetowych wobec portalu internetowego Rozwód oraz odsyłaczy (linków) do takich stron,
•   nazw i/lub adresów stron lub  serwisów internetowych zawierających szkodliwe treści lub treści, które mogą naruszyć tzw. zasady współżycia społecznego (np. urażające uczucia religijne, prawa mniejszości) oraz odsyłaczy (linków) do takich stron,
•   jakichkolwiek elementów lub odsyłaczy do stron internetowych, za pośrednictwem których możliwe jest prowadzenie działalności zbieżnej z przedmiotem działalności portalu internetowego Rozwód,
•   jakichkolwiek reklam i każdej innej formy promocji towarów i usług oferowanych poza portalem Rozwód, z wyłączeniem nazw własnych produktów i usług, stanowiących element prowadzonej na Forum portalu internetowego Rozwód dyskusji,
•   reklam lub informacji związanych z planowaniem lub organizowaniem konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań o charakterze technicznym lub organizacyjnym, w wyniku których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania, w sposób uznaniowy  lub poprzez osiągnięcie odpowiedniego poziomu wartości zakupów.
1.5.   Użytkownik Forum portalu internetowego Rozwód ponosi pełną odpowiedzialność (w tym także o charakterze karnym, cywilnym, odszkodowawczym) za treść wszystkich informacji zamieszczonych na Forum portalu internetowego Rozwód.
1.6.   Zamieszczenie jakichkolwiek informacji przez Użytkownika na Forum portalu internetowego Rozwód oznacza zgodę Użytkownika na jej publikację w celach promocyjnych przez Menthor Media w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Menthor Media.

2. Uczestnictwo Menthor Media w procesie wymiany informacji na Forum portalu Rozwód

2.1. Menthor Media oraz portal internetowy Rozwód nie są stroną jakichkolwiek działań dokonywanych przez Użytkowników (w tym np. ewentualnych, zawieranych na Forum portalu internetowego Rozwód umów) i nie ponoszą odpowiedzialności za:
•   jakiegokolwiek zachowania Użytkowników na Forum portalu internetowego Rozwód,
•   jakiekolwiek następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie treści Regulaminu,
•   jakość, poziom dokładności, rzetelności oraz prawdziwość informacji zamieszczanych na Forum portalu internetowego Rozwód,
•   jakiegokolwiek działania czynników niezależnych – tzw. „siły wyższej”; które to czynniki mogły w jakikolwiek sposób wpłynąć na ostateczny rezultat wszelkiego rodzaju działań realizowanych na Forum portalu internetowego Rozwód.
2.2. Menthor Media oraz portal internetowy Rozwód zastrzegają sobie prawo do usunięcia z Forum portalu internetowego Rozwód wszelkiego rodzaju treści i materiałów w następujących przypadkach:
•   gdy czynności związane z nimi naruszają w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy i regulacje prawne,
•   gdy czynności związane z nimi wywierają negatywny wpływ na dobre imię Menthor Media oraz portal internetowy Rozwód.
2.3. W przypadku, gdy działania Użytkownika:
•   są sprzeczne z zapisami Regulaminu,
•   mogą naruszać interesy lub bezpieczeństwo innych Użytkowników portalu internetowego Rozwód,
•   mogą naruszać interesy lub bezpieczeństwo osób niezwiązanych z  portalem internetowym Rozwód,
•   zagrażają w jakikolwiek interesom Menthor Media lub portalu internetowego Rozwód,
•   wywierają negatywny wpływ na dobre imię Menthor Media lub portalu internetowego Rozwód,
•   w jakikolwiek inny sposób szkodzą Menthor Media lub portalowi Rozwód;
Menthor Media może podjąć następujące działania:
•   zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,
•   ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach portalu internetowego Rozwód,
•   uzależnić dalsze korzystanie z portalu internetowego Rozwód od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.
Niezależnie od faktu zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Menthor Media.
2.4. Menthor Media oraz Administrator portalu Rozwód nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi lub zapisami Regulaminu.
2.5. Menthor Media oraz Administrator portalu Rozwód zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Forum portalu Rozwód, tym niemniej nie ponoszą oni odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z działania tzw. „siły wyższej”, w szczególności zaś za przerwy w dostawie energii elektrycznej, inne problemy techniczne lub ewentualne awarie Forum portalu Rozwód.
2.6. Menthor Media oraz Administrator Forum portalu internetowego Rozwód nie zapewniają prawdziwości oraz poprawności merytorycznej treści zamieszczanych przez Użytkowników na Forum portalu Rozwód oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty lub szkody będące rezultatem wykorzystania lub przewarzania informacji, materiałów lub treści zamieszczonych na Forum portalu Rozwód.

3. Zakres ingerencji w treści zamieszczane na portalu Rozwód

3.1. Menthor Media oraz Administrator portalu Rozwód nie zapewniają prawdziwości oraz
 poprawności merytorycznej treści zamieszczanych przez Użytkowników na portalu Rozwód (w tym także na Forum) oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty lub szkody będące rezultatem wykorzystania lub przewarzania informacji, materiałów lub treści zamieszczonych na portalu Rozwód.


Załącznik nr 2 do Regulaminu portalu Rozwód – Regulamin Blogu na portalu Rozwód

1.   Informacje ogólne


1.1.   Do zamieszczania wpisów na Blogu portalu Rozwód uprawniony jest każdy zarejestrowany Użytkownik portalu Rozwód, który dokonał prawidłowego zalogowania do portalu Rozwód.
1.2.   Użytkownicy portalu Rozwód, którzy nie zalogowali się do portalu Rozwód oraz inne osoby, niebędące Użytkownikami portalu Rozwód mogą przeglądać zamieszczone na Blogu innego Użytkownika wątki oraz wypowiedzi.
1.3.   Użytkownik portalu Rozwód zobowiązuje się do dokonywania wpisów oraz publikowania treści i materiałów na Blogu w sposób nienaruszający postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego Załączników, w szczególności zaś zobowiązuje się do: niezamieszczania treści, materiałów (graficznych, dźwiękowych, video i innych), informacji lub linków (odsyłaczy) do tego typu informacji, które:
•   naruszają w jakikolwiek sposób obowiązujące przepisy prawne,
•   naruszają uprawnienia osób trzecich (w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej),
•   naruszają reputację Menthor Media oraz portalu Rozwód,
•   których wystawienie może być uznane za naruszenie obowiązujących norm społecznych, dobrych obyczajów lub innych aspektów oraz zasad tzw. współżycia społecznego,
•   stanowią bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla Użytkowników portalu internetowego Rozwód, innych osób niezwiązanych z portalem Rozwód lub otoczenia (np. szkodliwe oprogramowania komputerowego, szkodliwe porady, zdjęcia, pliki audio i video itp.),
•   do których Użytkownik uzyskał dostęp w sposób niezgodny z prawem, naruszający obowiązujące przepisy i regulacje prawne oraz interesy osób trzecich.
1.4.   Niezależnie od powyższych zastrzeżeń zabronione jest również zamieszczanie treści oraz materiałów, które zawierają następujące informacje:
•   nazw i/lub adresów konkurencyjnych serwisów internetowych wobec portalu internetowego Rozwód oraz odsyłaczy (linków) do takich stron,
•   nazw i/lub adresów stron lub  serwisów internetowych zawierających szkodliwe treści lub treści, które mogą naruszyć tzw. zasady współżycia społecznego (np. urażające uczucia religijne, prawa mniejszości) oraz odsyłaczy (linków) do takich stron,
•   jakichkolwiek elementów lub odsyłaczy do stron internetowych, za pośrednictwem których możliwe jest prowadzenie działalności zbieżnej z przedmiotem działalności portalu internetowego Rozwód,
•   jakichkolwiek reklam i każdej innej formy promocji towarów i usług oferowanych poza portalem Rozwód, z wyłączeniem nazw własnych produktów i usług, stanowiących element prowadzonego Blogu,
•   reklam lub informacji związanych z planowaniem lub organizowaniem konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań o charakterze technicznym lub organizacyjnym, w wyniku których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania, w sposób uznaniowy  lub poprzez osiągnięcie odpowiedniego poziomu wartości zakupów.
1.5.   Użytkownik Blogu portalu internetowego Rozwód ponosi pełną odpowiedzialność (w tym także o charakterze karnym, cywilnym, odszkodowawczym) za treść wszystkich informacji zamieszczonych na Forum portalu internetowego Rozwód.
1.6.   Zamieszczenie jakichkolwiek informacji przez Użytkownika na Blogu portalu internetowego Rozwód oznacza zgodę Użytkownika na jej publikację w celach promocyjnych przez Menthor Media w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Menthor Media.

2. Uczestnictwo Menthor Media w procesie kształtowania oraz wymiany informacji na Blogu portalu Rozwód

2.1. Menthor Media oraz Blog portalu internetowego Rozwód nie są stroną jakichkolwiek działań dokonywanych przez Użytkowników (w tym np. ewentualnych, zawieranych na Blogu portalu internetowego Rozwód umów) i nie ponoszą odpowiedzialności za:
•   jakiegokolwiek zachowania Użytkowników na Blogu  portalu internetowego Rozwód,
•   jakiekolwiek następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie treści Regulaminu,
•   jakość, poziom dokładności, rzetelności oraz prawdziwość informacji zamieszczanych na Blogu portalu internetowego Rozwód,
•   jakiegokolwiek działania czynników niezależnych – tzw. „siły wyższej”; które to czynniki mogły w jakikolwiek sposób wpłynąć na ostateczny rezultat wszelkiego rodzaju działań realizowanych na Blogu portalu internetowego Rozwód.
2.2. Menthor Media oraz portal internetowy Rozwód zastrzegają sobie prawo do usunięcia z Blogu portalu internetowego Rozwód wszelkiego rodzaju treści i materiałów w następujących przypadkach:
•   gdy czynności związane z nimi naruszają w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy i regulacje prawne,
•   gdy czynności związane z nimi wywierają negatywny wpływ na dobre imię Menthor
•   Media oraz portalu internetowego Rozwód.
2.3. W przypadku, gdy działania Użytkownika:
•   są sprzeczne z zapisami Regulaminu,
•   mogą naruszać interesy lub bezpieczeństwo innych Użytkowników portalu internetowego Rozwód,
•   mogą naruszać interesy lub bezpieczeństwo osób niezwiązanych z portalem internetowym Rozwód,
•   zagrażają w jakikolwiek interesom Menthor Media lub portalowi internetowemu Rozwód,
•   wywierają negatywny wpływ na dobre imię Menthor Media lub portal internetowy Rozwód,
•   w jakikolwiek inny sposób szkodzą Menthor Media lub portalowi Rozwód;
Menthor Media może podjąć następujące działania:
•   zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,
•   ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach portalu internetowego Rozwód,
•   uzależnić dalsze korzystanie z portalu internetowego Rozwód od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.
Niezależnie od faktu zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Menthor Media.
2.4. Menthor Media oraz Administrator portalu Rozwód nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi lub zapisami Regulaminu.
2.5. Menthor Media oraz Administrator Forum portalu Rozwód zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Blogu portalu Rozwód, tym niemniej nie ponoszą oni odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z działania tzw. „siły wyższej”, w szczególności zaś za przerwy w dostawie energii elektrycznej, inne problemy techniczne lub ewentualne awarie Blogu portalu Rozwód.
2.6. Menthor Media oraz Administrator portalu internetowego Rozwód nie zapewniają prawdziwości oraz poprawności merytorycznej treści zamieszczanych przez Użytkowników na Blogu portalu Rozwód oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty lub szkody będące rezultatem wykorzystania lub przewarzania informacji, materiałów lub treści zamieszczonych na Blogu portalu Rozwód.

3. Zakres ingerencji w treści zamieszczane na portalu Rozwód

3.1. Menthor Media oraz Administrator portalu Rozwód nie zapewniają prawdziwości oraz
 poprawności merytorycznej treści zamieszczanych przez Użytkowników na portalu Rozwód (w tym także na Blogu) oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty lub szkody będące rezultatem wykorzystania lub przewarzania informacji, materiałów lub treści zamieszczonych na portalu Rozwód.


Załącznik nr 3 do Regulaminu portalu Rozwód – Polityka ochrony prywatności

1.   Polityka ochrony prywatności

1.1.   Menthor Media zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania oraz administrowania danymi Użytkowników.
1.2.   Menthor Media zobowiązuje się do stosowania właściwych środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu ochrony przetwarzanych danych Użytkowników.
1.3.   Menthor Media zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom lub podmiotom niepowołanym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
1.4.   Zbiór danych Użytkowników portalu Rozwód został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Został on wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem ____________. Administratorem danych osobowych jest Menthor Media.
1.5.   Podstawą dla procesu przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników portalu Rozwód, jak również odpowiednie regulacje prawne upoważniające Menthor Media do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych w ramach portalu Rozwód.
1.6.   Podanie przez Użytkowników jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem danych wymienionych w pkt. 2.2. i 2.3. Regulaminu, których podanie jest niezbędne do zawarcia z Menthor Media umowy o świadczenie usług w ramach portalu Rozwód. Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
1.7.   Dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do:
•   celów księgowych,
•   do nawiązywania kontaktu z Użytkownikiem w celu prowadzenia normalnej obsługi na portalu Rozwód,
•   do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach portalu Rozwód.
Dane te mogą zostać wykorzystane do weryfikacji, czy podmiot lub osoba dokonująca Rejestracji spełnia warunki wymagane przez Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
1.8.   Dane kontaktowe mogą zostać wykorzystywane przez Menthor Media do wysyłania informacji o Menthor Media oraz o świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
1.9.   Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych danych osobowych, w tym elektronicznego adresu e-mail przez Menthor Media w celu prowadzenia działalności o charakterze marketingowym, prowadzenia badań statystycznych z przeznaczeniem wyników tych badań na podnoszenie jakości usług świadczonych przez Menthor Media, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
1.10.   Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail informacji o charakterze komercyjnym, handlowym, wszelkiego rodzaju komunikatów dotyczących zmian oferty, powiadomień, oraz innych wiadomości od Administratorów portalu Rozwód.
1.11.   Wszystkie ankiety oraz formularze znajdujące się gościnnie na portalu Rozwód, które nie są obsługiwane przez portal Rozwód (co zawsze jest zaznaczone), nie podlegają zapisom Ochrony Prywatności.
1.12.   Ochrona Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe wysyłane są przez portal Rozwód zgodnie z treścią Regulaminu.
1.13.   Dane Użytkowników mogą być udostępniane instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim za zgodą Użytkownika.
1.14.   Menthor Media zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji swoich danych osobowych. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 2.6. Regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
1.15.   Menthor Media może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli:
•   Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Menthor Media,
•   Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył zapisy Regulaminu,
•   Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa,
a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
1.16.   Menthor Media wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o charakterze demograficznym.

2. Pliki cookies

2.1. Menthor Media używa tzw. plików cookies do obsługi portalu Rozwód.
2.2. Menthor Media używa dwóch rodzajów plików cookies: stałych – przechowywanych w komputerze lub innym urządzeniu umożliwiającym korzystanie z Internetu aż do momentu ich usunięcia przez Użytkownika (lub do momentu zniszczenia danego urządzenia) oraz seryjnych, pozostających w komputerze lub innym urządzeniu umożliwiającym korzystanie z Internetu wyłącznie do czasu zakończenia korzystania z danej sesji internetowej.
2.3.Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają optymalnie dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Służą one również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z portalu Rozwód. Wyłączenie w używanej przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia, ale może w pewnym stopniu utrudnić korzystanie z portalu Rozwód. Używanie plików cookies jest całkowicie bezpieczne dla Użytkowników oraz ich komputerów.
2.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
•   poprawy jakości treści prezentowanych na niniejszej stronie internetowej oraz ich dostosowaniu do indywidualnych potrzeb oraz preferencji poszczególnych Użytkowników,
•   poprawy szybkości i płynności działania portalu Rozwód,
•   celów statystycznych, związanych z monitoringiem oraz analizą jakościową oraz ilościową Użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową,
•   zapewnienia optymalizacji oferty reklamowej, dostosowanej do wymagań oraz preferencji poszczególnych Użytkowników lub grup Użytkowników portalu Rozwód,
•   zagwarantowaniu ciągłości sesji każdego zalogowanego Użytkownika portalu Rozwód (po uprzednim  zalogowaniu), oznaczającej sytuację, w której zalogowany Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu Rozwód wielokrotnie wpisywać swojego loginu i hasła;
2.5. Menthor Media zastrzega sobie prawo do używania plików cookies innych, współpracujących z portalem Rozwód podmiotów. Szczegółowe informacje dotyczące tych plików cookies znajdują się na stronach internetowych współpracujących partnerów.
2.6. Każdy Użytkownik może dowolnie zmieniać ustawienia dotyczące otrzymywania lub blokowania plików cookies poprzez zmianę odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że blokada lub ograniczenie funkcjonalności plików cookies może negatywnie wpłynąć na jakość korzystania z niniejszego portalu internetowego.
2.7. Szczegółowe informacje dotyczące specyfiki oraz cech charakterystycznych plików cookies znaleźć można na stronie internetowej: http://www.aboutcookies.org/

Ostatnie wątki

Najaktywniejsi na forum

Ogłoszenia

Prywatne:

Pozostałe: